Інтелектуальна власність. Що це? З чого почати?

Інтелектуальна власність. Що це? З чого почати?

Нижче викладені загальні та поверхневі відповіді на актуальні питання. На консультації в юридичній компанії Юнайтед Ви отримаєте більш детальні відповіді та роз’яснення з усіх питань права інтелектуальної власності.

Як виникають права інтелектуальної власності і скільки діють?

Авторське право на твір (комп’ютерну програму) виникає з моменту створення об’єкта (комп’ютерної програми) і діє 70 років після смерті автора (або останнього співавтора).

Термін дії суміжних майнових прав – закінчується через – 50 років.

Авторські права в сфері промислової інтелектуальної власностівиникають з моменту їх реєстрації. Термін дії патенту або свідоцтва і є терміном дії цих прав.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Який термін дії майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок?

Термін дії майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок закінчуються через:

на винахід – 20 років
на корисну модель – 10 років
на промисловий зразок – 15 років

Термін дії інтегральної мікросхеми – 10 років
сорту рослин, породи тварин – 30 років
дерев та винограду – 35 років

Термін дії торгової марки – 10 років з наступної дати за датою подання заявки
географічного зазначення – безстроково.

Що є моментом виникнення авторського права?

Моментом виникнення авторського права є сам факт створення або опублікування твору. Реєстрація цього моменту не обов’язкова і для підтвердження цього факту – не обов’язкова. Країна виникнення авторського права – може мати значення.

Які є види прав інтелектуальної власності?

Україна:

 • Авторські права
 • Суміжні права
 • Право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки)
 • Фірмові та комерційні найменування
 • Географічні зазначення
 • Сорти рослин і породи тварин
 • Топографії інтегральних мікросхем
 • Комерційна таємниця

Що таке авторське право? Патент? Торгова марки? Чим вони відрізняються?

Авторське право – це юридичний термін, використовуваний для опису прав, якими володіють автори на свої літературні та художні твори. Авторське право охоплює цілий діапазон творів – від книг, музики, картин, скульптур і фільмів до комп’ютерних програм, баз даних, реклами, карт і технічних креслень.

Авторським правом регулюються відносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. В основі авторського права лежить поняття «твори», що означає оригінальний результат творчої діяльності, існуючий в будь-якій об’єктивній формі. Саме ця об’єктивна форма вираження є предметом охорони в авторському праві. Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття, факти.

Патент – охоронний документ, що засвідчує виключне право, авторство і пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка. Термін дії патенту залежить від країни патентування, об’єкта патентування і становить від 5 до 25 років.

Патентное право — система правових норм, якими визначається порядок охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків (часто ці три об’єкти об’єднують під єдиною назвою – «промислова власність») і селекційних досягнень шляхом видачі патентів.

Торгівельна марка — позначення (словесне, образотворче, комбіноване або інше), «служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців».

Що таке авторська винагорода?

Авторська винагорода (авторський гонорар) – винагорода, що виплачується автору за створення літературних, художніх, наукових та інших творів; винагорода, що виплачується автору (або його спадкоємцям) за використання твору науки, літератури чи мистецтва. Авторська винагорода сплачується відповідно до укладеного договору в розмірах, що визначаються за угодою сторін.

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. При цьому трудовим договором між ними може передбачатися умова про укладення цивільно-правового договору про створення об’єкта авторського права і (або) суміжних прав та обов’язки працівника повідомити роботодавця про створення такого об’єкта.

Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата – це винагорода за виконану роботу в залежності від певних умов, а авторська винагорода – це всі види винагород або компенсацій, виплачуваних авторам за використання їхніх творів, що охороняються в межах, встановлених авторським правом. У випадку, коли між сторонами не досягнуто згоди про розмір авторської винагороди, суди при обчисленні такої винагороди повинні керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України.

Чим відрізняються майнові права від немайнових? А виключні від невиключних?

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

1.1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

 • право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності
 • право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творцю об’єкта права інтелектуальної власності
 • інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом

1.2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

1.3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

1.4. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності:

2.1. Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2.2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав.

2.3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Закон “Про авторське право та суміжні права” передбачає невичерпний перелік майнових прав.

Особисті немайнові права автора

1. Автору належать такі особисті немайнові права:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.
Виключні права – майнові (виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;)

Що таке авторське право на службовий твір?

Службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Авторське право на службовий твір – право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої, встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

В українському законодавстві існують дві норми щодо того, кому і на скільки належать майнові права інтелектуальної власності:

Норма №1
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать спільно працівникові, який створив цей об’єкт та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, якщо інше не встановлено договором.

Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.

Норма №2
Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Більш детальну консультацію про те, на яку з перерахованих вище норм права варто спиратися Ви можете отримаи на консультації в юридичній компанії Юнайтед.
Що таке похідний твір?

Похідний твір (похідна програма) – твір (програма), що є творчою переробкою іншого існуючого твору (програми) без заподіяння шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів);

Як перевірити, чи може вже є зареєстровані права, схожі на мою ідею?

 • Ідеї як такі – не реєструються.
 • Деякі авторські права та патенти можна перевірити в спеціальних державних реєстрах.
 • Так само має сенс при певних обставинах провести пошук у патентного повіреного.

Як перевірити, чи використовує хто-небудь, в чому-небудь ідеї схожі на мою?

Почніть свій пошук з Google. Якщо нічого не знаходите – зверніться до нас.

Які або чиї права я вже можливо порушую? Які бувають порушення авторських прав?

Авторське право
Одна з форм охорони полягає в тому, що власник авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який міститься на кожному примірнику твору і складається з латинської літери © в колі, імені (найменування) власника авторського права і року першої публікації твору.
Наприклад: © Юнайтед Ло Кампані, в 2015.

Використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених законодавчо. Більш детальне роз’яснення Ви можете отримати на консультації в юридичній компанії Юнайтед.

Порушення авторского права (контрафакція;піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) – дії, спрямовані на протиправне використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

Які бувають види порушення авторських прав?

 • аудіопіратство
 • відеопіратство
 • піратство програмного забезпечення
 • піратство комп’ютерных ігор
 • піратство літературних творів
 • біопіратство і монополізація традиційних знань
 • плагіат

Які можуть бути труднощі у зв’язку з порушенням авторських прав? Коли вони можуть початися?
Правильніше буде запитати – яка відповідальність передбачена законодавствами країн за порушення авторських прав?

В Україні:

Кримінальна відповідальність:

 • За порушення авторського права і суміжних прав, а саме за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, може призвести до штрафних санкцій від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення
 • Штрафних санкцій від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

  Примітка. У цьому випадку матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

  Адміністративна відповідальність:

  • За незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сортів рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом,тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
  • За незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, -тягне за собою покарання – від накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, до – накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

   Чи обов’язково реєструвати права на інтелектуальну власність? Якщо так то які?

   Чи обов’язково реєструвати свої авторські права?

   В Україні – ні. Законодавство України не вимагає такої реєстрації.

   В США – законодавство США вимагає реєстрації авторського права в деяких випадках:
   За загальним правилом, для подачі позову до Федерального Суду необхідна наявність Сертифікату (виняток становлять авторські права на твори, опубліковані за межами США в одній з країн – учасниць Бернської конвенції).

   Чи доцільно зареєструвати авторські права на комп’ютерну програму?

   В Украиїні – скоріше так. Так як, у разі спору в суді, факт реєстрації авторського права може зіграти вирішальну роль. Крім того, реєстрація авторського права полегшить оформлення договорів за розпорядженням майновими правами, та їх оцінку, у разі потреби.
   В США – однозначно, так!

   Права на об’єкти інтелектуальної промислової власності виникають тільки після реєстрації даних прав, тому їх реєстрація обов’язкова. Запрошуємо Вас на безкоштовну консультацію з патентної стратегії і, по необхідності, реєстрації попередніх патентів в Україні та США.

   Чи є тоді сенс реєструвати своє право на інтелектуальну власність, якщо це не обов’язково?

   Це доцільно для отримання та закріплення наступних переваг:

   • Встановлення факту авторського правоволодіння відразу ж в міжнародному масштабі
   • Реєстрація за своєю непрямою суттю є першим повідомленням третіх осіб про право власності на твір (програму)
   • Встановлення факту того, що продукт (програма) захищена авторським правом і всі треті особи попереджені про відповідальність за незаконне використання цього твору
   • Закріплення за автором можливості стягнення компенсацій, передбачених законодавством кожної країни, включаючи судові витрати. Наприклад для США ця сума затверджена законодавчо і становить $ 150 000. Без реєстрації компенсація може бути обмежена тільки фактично доведеними збитками, тобто можливо вимагати компенсацію тільки фактичного збитку
   • З’являється можливість охорони від ввезення в певну країну копій твору, виданих порушником.
   • Якщо якась третя сторона оскаржить вже зареєстроване право, то крім того, що доказовий тягар буде лежати на ній, факт реєстрації незаперечно “обтяжує” цей “тягар”
   • При виникненні спорів про авторське право, наявність свідоцтва Бібліотеки Конгресу США більш респектабельно і має більшу вагу у всіх судових інстанціях світу
   • Наявність реєстрації в публічному реєстрі так само, як і свідоцтво Бібліотеки Конгресу США, коли кожен може перевірити, хто є автором твору, дозволяє вносити твір у митні реєстри і розміщувати номер свідоцтва на носії об’єкта, що в свою чергу ускладнює можливість зловживання і порушення з боку третіх осіб .
   • Наприклад, власник свідоцтва про реєстрацію авторських прав має можливість внести свій твір до митного реєстру США для попередження ввезення контрафактних примірників твору на територію США

   Чим регулюється інтелектуальна власність в Україні, США, Німеччині?

   В Україні:

   • Конституція України
   • Цивільний кодекс України
   • Кримінальный кодекс України (ККУ)
   • Кодекс України про адміністративні правопорушення (КупАП)

   Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав:

   • Закон України “Про авторське право i сумiжнi права”
   • Закон України “Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”
   • Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”
   • Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

   Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності:

   • Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”
   • Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”
   • Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
   • Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”
   • Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”

   Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності (ратифіковані ВР)

Надсилайте мені інформацію про інтелектуальну власністьAlso available in: Russian

Related posts

Порядок валютного контролю ІТ

Порядок валютного контролю ІТ

Національний банк роз’яснив порядок валютного контролю у разі експорту послуг через мережу Інтернет (Повідомлення Банкам України Про здійснення...

Posted